Merko Gıda'da tahsisli sermaye artışı revize edildi

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'de 18.01.2021 tarihli tahsisli sermaye artışı revize edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Bilindiği üzere şirket ortağımız Merko Holding A.Ş 02.10.2020 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda şirketimiz finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere 43.000.000 TL'lik nakdi fonu 09.10.2020 tarihinde hesaplarımıza aktarmıştı. Sermaye avansı olarak verilen söz konusu 43.000.000 TL'nin 2.255.480,73 TL'lik kısmı sermaye artışımız sırasında Merko Holding A.Ş'nin yeni pay alma haklarının kullanılmasından doğan sermaye taahhüdü borcunun kapatılmasında kullanılmıştır. Bu çerçevede, mahsuplaşma sonrası kalan Merko Holding A.Ş tarafından verilen 40.744.519,27 TL tutarındaki sermaye avansı ile
şirketimizin işletme sermayesi ve potansiyel yatırımlarını daha güçlü özkaynak ile finanse edebilmesi amacıyla yönetim kurulu başkanımız  Alistair Baran Blake tarafından aktarılacağı taahhüt edilen 20.000.000 TL tutarındaki nakdi fona ilişkin olarak şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında 18.01.2021 tarih ve 2021-03 sayılı kararın görülen lüzum üzerine aşağıdaki şekilde revize edilmesine ve bu kapsamda, şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla 66.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 60.744.519,27 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak 40.744.519,27 TL satış hasılatına denk gelen nominal değerdeki kısmı şirketimizin ortağı Merko Holding A.Ş'ye, 20.000.000 TL satış hasılatına denk gelen nominal değerdeki kısmı yönetim kurulu başkanımız Alistair Baran Blake'e Borsa İstanbul A.Ş pay piyasasında Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek toplam satış hasılatı tutarı 60.744.519,27 TL'ye karşılık gelecek adetteki 1 TL nominal değerli her bir payın nama yazılı imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına, ihraç edilecek 1 TL nominal değerli payın satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürünün 7.1 maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine, bu çerçevede ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile çalışılmasına, tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Borsa İstanbul A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı