Piyasadan haberler

RODRG… 2020 zararı ile ilgili genel kurul maddesi… 2020 döneminde 1.147.096 TL zarar çıkmıştır. Zarar konusunda genel kurulda ortaklara bilgi verilmiştir.

AYDEM… Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Şirket) sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu 14 Ağustos 2020 tarih ve 2020/34 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylamış ve izahnamede ilan edilmiştir. Sermaye artışından elde edilen fonların kullanım yeri raporuna göre Şirket halka arz gelirlerinin tamamının finansal borçluluğunun azaltılması amacıyla mevcut mali borçlarının bir kısmının geri ödemesinde kullanılacağı belirtilmiştir. Şirket, bu taahhüdünü yerine getirmiş ve halka arzdan elde edilen tüm nakdi, mali borçluluğun azaltılması için kullanmıştır.

BAYRK… 30.04.2021 tarihinde şirket merkezinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında; T.C. İç İşleri Bakanlığı'nın 26.04.2021 tarihli Genelgesi ile düzenlenen tam kapanma önlemlerinin bir sonucu olarak; şirket müşterilerinin ve tedarikçilerinin bir kısmının faaliyetlerini durdurması nedeniyle 03.05.2021-12.05.2021 tarihleri aralığında üretim kapasitesi %40 oranında düşürülerek %60 kapasite ile çalışılmasına karar verilmiştir. Bahsedilen tarih aralığında çalışamayacak olan personellerin maaşları kısa çalışma ödeneği ile karşılanacaktır. BNTAS… Şirket Esas sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK ‘nın 10.03.2021 tarih ve E- 29833736-110.03.03-3203 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 18.03.2021 tarih ve E50035491-431.02 -00062457654 sayılı yazılarıyla onaylanmış tutanak ekindeki şekliyle değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.Şirketin 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

 DZY, DZYMK, BIOEN… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan İzahnamesi'nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 30/04/2021 tarihinde 18,00 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında gönderilmiş, eşleşme 17,63 TL fiyattan gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 30/04/2021 tarihinde 17,63 TL birim pay fiyatından 1.875.000 adet BIOEN pay alımı yapılmıştır.

ETILR… Edirne/Keşan Franchise şubenin kapanması ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 30.04.2022 tarihine kadar dondurulması, bu tarihe kadar işletmecinin talebi Şirketin de onayı olması halinde sözleşmenin kaldığı yerden devamı hususunda şube işletmecisi ile karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır.

GSDHO… 02.04.2021 tarihinde kar dağıtım önerisine ilişkin KAP'ta yayımlanan bildirim şu şekilde düzeltilmektedir. Yönetim Kurulunun 30.04.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında; Şirket tarafından 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yasal sonuçlara göre 399.921.038,34 TL net dönem karı elde edilmiş olup, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşmenin 27. maddesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde: i. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 15.980.552,09 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması, ii. 80.309.996,60 TL'nin özel fonlar hesabına eklenmesi, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, TFRS finansal tablolara göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL'nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması, hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, karar verilmiştir.

HUBVC… İştirak Genz Biyo'nun COVID-19 İlişkili Proje Çalışması Hakkında Bilgilendirme… 01.03.2021 tarihli açıklamada özetle; İştirak Genz Biyo'nun yürüttüğü TUBİTAK destekli "Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi" başlıklı Projenin TUBİTAK ile yürütülen tarafındaki çalışmaların Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği açıklanmıştı. Söz konusu sürecin halen tamamlanmamış olduğu ve sürdüğü, bu prosedürel süreç dışında; POC (Point-Of-Care Test) Cihazının geliştirilmesine ilişkin fiili çalışmaların devam ettiği bilgisi edinilmiştir.

HUBVC… 19.04.2021 tarihli açıklamada; Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2021 tarihli kararı ile ABD'nde kurulu, yazılım alanında (Firstbase web tabanlı yazılımı ile, doğru soruları sorarak kişilerin Amerika'da şirket kurabilmelerini, banka hesabı açabilmelerini, adres alabilmelerini bir adımda sağlamaktadır.) faaliyet gösteren Firstbase.io, Inc. unvanlı şirkete "SAFE: Simple Agreement for Future Equity" hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi çerçevesinde 25.000 ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar verildiği açıklanmıştı.Söz konusu 25.000 ABD Doları tutarındaki ödeme 30.04.2021 tarihinde bugün gerçekleştirilmiştir.

HUBVC… İştirak Workiom Teknoloji A.Ş.'ne Borç Verilmesi Hakkında… 26.04.2021 tarihli açıklamasında; 26.04.2021 tarihli Borç Sözleşmesi ("Sözleşme") ile iştirak Workiom Teknoloji A.Ş.'ne ("Workiom") 30.04.2021 tarihine kadar, toplamda 20.000 ABD Doları tutarında borç verilmesine karar verildiği, 26.04.2021 tarihinde 3.000 ABD Doları tutarında ilk ödemenin yapıldığı açıklanmıştı. Kalan 17.000 ABD Doları 30.04.2021 tarihinde bugün ödenmiştir. Şirket ile Workiom arasında yapılan Sözleşme ile 31/05/2021 tarihine kadar Workiom tarafından yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirket talebi halinde katılma hakkına sahip olacaktır. Sermaye artırımının 31/05/2021 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde söz konusu borç 01/06/2021 tarihinde muaccel olacak, sözleşme şartlarında Workiom tarafından Şirkete geri ödenecektir.

KORTS… Şirket, 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 237.712.000 TL net dönem kârı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 317.406.802,53 TL net dönem kârı elde etmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri, Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan 123.968.089,16 TL tutarında olağanüstü yedeklerdeki pandemi nedeniyle dağıtılamayan bakiye 2019 yılı karının 30/04/2021 tarihinde; 237.712.000 TL tutarında 2020 yılı net dönem karının ise yasal kesintiler ayrıldıktan sonra 31.12.2021 tarihine kadar dağıtılmasına, dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşılması nedeniyle 2020 yılı kârı üzerinden genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına karar verildi.

MRGYO… III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34.maddesinin birinci fıkrasının g) bendi ile beşinci fıkrası hükümleri çerçevesinde yapılması gereken, Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin değerleme işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/506 sayılı kararı ile Şirkete 30.04.2021 tarihine kadar verilmiş olan sürenin 1 ay (31.05.2021 tarihine kadar) uzatılması talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 23/709 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.

RTALB, A1CAP, ACP… Sermayesindeki payların %43'üne sahip olduğumuz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/04/2021 tarih ve 2021/22 sayılı Bülteni ile kamuya açıklanmıştır. Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin 26.04.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artırımından elde edilen fonun 48.500.000 TL tutarındaki kısmı, Güler Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırım izahnamesinde belirtildiği şekilde, Güler Yatırım Holding A.Ş. ve grup şirketlerinin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmalarını teminen, mevcut durumda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesinde sahip oldukları payları oranında sermaye avansı olarak Grup şirketlerine ödenecek olup, Şirketimiz tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye artırımına, Şirketimize ödenecek söz konusu sermaye avansı ile katılınılacaktır.

LINK… Kar payı Dağıtımı Teklif Tarihi Güncelleme… 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilecektir. Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulu 05.05.2021 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısının 01.06.2021 tarihine ertelenmesine karar vermiş olup, 2020 yılı dönem kârının dağıtımı konusunda ise Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde şu hususlar görüşülerek; -Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının 12.101.598,-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan net dönem kârının ise 10.336.077,76 TL olduğuna, -SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 12.101.598,-TL tutarındaki net dönem kârından; a) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, yasal kayıtlarda yer alan 10.336.077,76 TL tutarındaki net dönem kârının %5'ine tekabül eden 516.803,89 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, b) Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının %5'ine tekabül eden 579.254,71 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına ve ortaklara nakden dağıtılmasına, c) Kalan net dönem kârından 2.656.039,41 TL tutarında ikinci kâr payının, Şirket Esas Sözleşmesinin 25 inci madde hükmü çerçevesinde ortaklara nakden dağıtılmasına, d) TTK'nın 519 uncu maddesi uyarınca, dağıtıma konu edilen toplam 3.235.294,12 TL tutarındaki kâr payından Şirket sermayesinin %5'ine tekabül eden 550.000,-TL düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u oranındaki 268.529,41 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına, e) Kalan 8.080.970,58 TL tutarındaki kârın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, f) Ortaklara nakden dağıtılması öngörülen birinci ve ikinci kâr payının toplamının brüt 3.235.294,12 TL ve net 2.750.000,-TL (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kâr payı tutarı brüt 0,29TL, net 0,25 TL olup, sermayeye oranı brüt %29,41, net %25,00) olarak tespit edilmesine, g) Kâr payının dağıtımına genel kurul toplantısını takiben 03.06.2021 tarihinde başlanmasına, -Yönetim Kurulunun işbu kâr payı dağıtım önerisinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına ve söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8 inci maddesi uyarınca hazırlanan 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosunun kamuya açıklanmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

PARSN… Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın, 16.04.2021 tarih ve E29833736-110.03.03-5206 sayılı yazısına istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değişikliği kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından deprem konutları kapsamında "İzmir İli, Bayraklı İlçesi Rezerv Alan 3 Etap 444 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" ihalesi 30.04.2021 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılmıştır. Şirket 199.750.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir.

RODRG… 2020 zararı ile ilgili genel kurul maddesi… 2020 döneminde 1.147.096 TL zarar çıkmıştır. Zarar konusunda genel kurulda ortaklara bilgi verilmiştir.

TVB, VAKBN… VakıfBank, 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla toplam 1,1 milyar ABD Doları karşılığı 237,5 milyon ABD Doları ve 691,3 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan Sendikasyon kredisi sağlamıştır. Bankanın aynı zamanda ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisi olan işlemin yenileme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 seviyesinde gerçekleşmiştir. 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları kısmı için Libor +% 2,50 ve Euro kısmı için Euribor + %2,25 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu işlemde Abu Dhabi Commercial Bank ile Emirates NBD ortak koordinatör bankalar ve Emirates NBD, MUFG Bank ve Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatör bankalar olarak görev alırken Mizuho Bank ise ajan banka olarak görev almıştır.

VESBE… Şirketin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

YKGYO… 30.04.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Ankara-Çankaya Projesi Ticaret Merkezi A Blok'ta yer alan, ekspertiz aylık kira değeri KDV Hariç 8.559,57 TL olan, 135 m²'lik kiralanabilir alanlı 5 nolu bağımsız bölümün, 5+1 yıl süre ile KDV Hariç aylık 10.331 TL kira bedeline ve her yıl bir önceki yılın 12 (oniki) aylık ÜFE+TÜFE ortalaması ile artış uygulamak suretiyle kiraya verilmesine karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı