Piyasadan haberler

AKCNS… Şirket Yönetim Kurulu 24.02.2021 tarihli toplantısında, 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Sn. Mehmet SAMİ ve Sn. Markus Christian SLEVOGT' un aday gösterilmeleri yönünde karar almıştır.

AFYON… Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Kurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesince Yönetim Kuruluna sunulan 22 Şubat 2021 tarihli tavsiye kararı doğrultusunda, Fatma Dilek YARDIM ve Yetik Kadri MERT'in Şirket 23.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiştir.

AKCNS… Şirket Yönetim Kurulu 24.02.2021 tarihli toplantısında, 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Sn. Mehmet SAMİ ve Sn. Markus Christian SLEVOGT' un aday gösterilmeleri yönünde karar almıştır.

AKCNS… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PwC PricewaterhouseCoopers Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 146.057.638 TL Konsolide Dönem Kârı elde edilmiştir. Kar dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2020 yılı Konsolide Dönem Karından Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Yasal Yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 115.043.393 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, Birinci Kâr Payı 9.572.353,41 TL İkinci Kâr Payı 95.398.074,11 TL Toplam Brüt Kâr Payı 104.970.427,52 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 9.539.807,41 TL Özel Yedek 529.853,54 TL Olağanüstü Yedek 3.304,53 TL Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; · Ortaklara dağıtılacak 104.970.427,52 TL brüt kâr payının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına, · Yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karının 529.853,54 TL'sinin 2020 yılında satışı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazancın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1'nci maddesinin (e) bendinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için Özel Yedek; 3.304,53 TL' sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, Böylelikle, 2020 yılı için, 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %54,83 (Brüt), %46,61 (Net) oranında toplam 104.970.427,52 TL Kar Payının 30 Mart 2021 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

AKENR… Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 1- Şirkete Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı Sermaye Tavanı izninin 2021 yılı sonunda dolması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinde belirlenmiş olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları (5 yıl) için uzatılması amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin ekteki tadil tasarısı doğrultusunda tadil edilmesine ve bu hususta izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.18.1) sayılı ‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği' uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına , 2- Kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılmasına ve Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, 3- İşbu tadil kararının Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; ekli tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına kara verilmiştir.

AKSA… Şirket Yönetim Kurulu Tarafından, 1. Şirket'in üretim tesisleri ve merkezinin bulunduğu adrese konu cadde isminin değişmesi sebebi ile Bu amaçla Esas sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesinin ve Şirket'in mevcut 425.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 650.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Esas Sözleşme'nin ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline, 2. Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, 3. İşbu tadil kararının Şirketin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformu (KAP")'nda duyurulmasına ve tadil tasarısının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ALCTL… 24.02.2021 tarihli ve 2021/01 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Abdullah Cumhur Menteş'in 24.02.2021 tarihinde bu görevinden istifa etmesi sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Özgür Deniz Erzincan'ın, TTK'nın 363'üncü maddesi uyarınca, kalan süreyi tamamlamak üzere ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak kaydıyla atanmasına, 24.02.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinin Özgür Deniz Erzincan tarafından yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

ANSGR… Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer alan ve 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kar Payı Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak yapılmıştır. 31 Aralık 2020 dönem karına, TMS 19 uyarınca ayrılan 10.000.000 TL tutarındaki personele ödenecek temettü karşılığı eklenmiş, konsolide olmayan bilançodaki 940.498 TL tutarındaki dağıtıma konu olmayan dönem karı düşülmüştür. Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları veya girişim sermayesi yatırım ortaklığı hisse senedi alınması için 35.000.000 TL fon ayrılmıştır. Kar dağıtımı neticesinde, olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlara göre hesaplanan 214.503.405 TL dikkate alınacaktır. Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

ATLAS… Şirket, Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla esas sözleşmenin 11. maddesinin tadili için 24.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

AVGYO… Şirket 15.04.2020 tarihki KAP açıklaması ile duyurulmuş olan, mülkiyeti Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' ye ait olan arsa üzerinde Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.'nin bağlı ortağı olduğu Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş' nin finansörlüğünde Otel, Dükkan ve Ticari Bağımsız bölüm projesinin, arsa sahibi ve finansörler arasında imzalanacak üçlü bir protokolde yer alan şartlar dâhilinde ve hasılat paylaşımı hükümleri çerçevesinde yapılması uygulamasından vazgeçilmesine ve söz konusu projenin "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalanmak suretiyle yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesinde yer alan 19.532 m2 büyüklüğündeki 2261 ada 16 numaralı parsel arsa üzerinde "otelofis-dükkan" alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Arsa Maliki Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri A.Ş ile "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'' yapılmıştır.

AVTUR… Mülkiyeti bağlı ortaklık Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.' ye ait olan arsa üzerinde yapılacak ''Metro Hotel Apartments'' projesine ilişkin 15.04.2020 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ile imzalamış olduğumuz protokolde yer alan şartlar dâhilinde ve hasılat paylaşımı hükümleri çerçevesinde yapılması uygulamasından vazgeçilmesine ve projenin "Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalanmak suretiyle yürütülmesine karar verilmiştir. Bu yönde bağlı ortaklık Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş.,projenin geliştirilmesi amacıyla Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ile 24.02.2021 tarihinde ''Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalamıştır.

CCOLA… Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galya Frayman Molinas'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Sedef Salıngan Şahin 24.02.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde ve ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere "Yönetim Kurulu Üyesi" ve "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" olarak atanmıştır.

CIMSA… Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Kurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesince Yönetim Kuruluna sunulan 22 Şubat 2021 tarihli tavsiye kararı doğrultusunda, Fatma Dilek YARDIM ve Yetik Kadri MERT'in Şirket 23.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiştir.

CIMSA… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 184.430.929.- TL konsolide net dönem kârı elde edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun 24.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Söz konusu konsolide net dönem karından yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 175.746.242.- TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının, mevcut küresel ekonomik şartlar ve devam eden Bunol beyaz çimento fabrikası satın alma süreci nedeniyle şirketin finansal esnekliğini artırmak amacıyla, dağıtıma konu edilmeyerek olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 23 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

DARDL… Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (A MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL) tarafından denetlenen 2020 yılı ve 2021 yılı hesap dönemlerine ait finansal tablolara göre sırasıyla 5.323.106 TL ve 91.870.821 TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, 2019 -2020 yıllarına ait dönem karlarının geçmiş yıl zararlarına mahsubu hususunun Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir.

DIRIT… Tahsisli Sermaye artirim surecinde olan sirket bu sureci belirli alacakli taraflarla mutabakat yapilmasindan sonra tamamlama karari almistir. Tahsisli sermaye artırımına 2.500.000 TL olarak katılacak yatırımcı , bu mutabakatların tamamlanmasıyla katılımı saglayacagını beyan ve taahhüt edeceğini şirkete iletmiş olduğundan dolayı, şirket süreci hızlıca mutabakatları yaparak tamamlama kararı almıştır.

DITAS… İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır. Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; - SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" de dikkate alındığında 5.160.162,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmadan 1.100,00,- Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 5.161.262,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise 11.789.266,27-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmaması neticesinde 11.789.266,27-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek; - "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın hesaplanmasında, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların esas alınması, - Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.000,-Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,00'sı, net %5,10'u oranında olmak üzere, toplam 600.000,-Türk Lirası (brüt), 510.000,-Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması, - SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 4.550.162,-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınmasına, - Şirketin Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 11.179.266,27-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması, hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verildi.

DNISI… Şirket 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamıza ilişkin 24.06.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 8.613.135 TL'den, 381.998,82 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 8.231.136,18 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden; SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %30'una tekabül edecek şekilde 2.469.340,85 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 112.559,09 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması kâr dağıtımına 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

DOHOL… Yönetim Kurulunun 24.02.2021 (bugün) tarihli toplantısında; 25.000.000,-Türk Lirası tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklık Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin nakden ve 16.000.000,-Türk Lirası tutarında artırılmak suretiyle 41.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Marlin Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 24.02.2021 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandığı görülerek; Şirket tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 16.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

EKGYO… 27.10.2020 tarihinde ihalesinin 2. oturumu yapılan İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde en uygun teklifi veren istekli edinimlerini yerine getirmediğinden, ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) olarak 461.000.000 TL + KDV, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) olarak %50,00 ve Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) olarak da 230.500.000 TL + KDV ile en uygun ikinci teklifi veren FUZUL Yapı İnş. Paz. A.Ş. ile 23.02.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

ENJSA… Şirket Yönetim kurulu tarafından 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle, 2017- 2021 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına; 2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 ve 10 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ekli tadil metninin kabulüne; 3. Söz konusu tadil metnine gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına; ve 4. Gerekli izin ve onayların alınmasını müteakiben Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

EPLAS… "Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında; 1- Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, 2- Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin; "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı, "Şirketin Temsili Ve Yönetimin Devri" başlıklı 11 nci, "Genel Kurul" başlıklı 14 üncü, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 22 nci, "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 24 üncü ve "Karın Taksimi" başlıklı 27 nci maddelerinin değiştirilmesine, 3- Şirket esas sözleşmemizin 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29 ve 32 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ile; 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerin madde numaralarının yukarıdaki şekilde değiştirilmesine, 4- Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2021-2025 dönemi için 400.000.000 TL olarak belirlenmesine, 5- Esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına, 6- Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,

7- Aynı konuda daha önce alınmış olan 14.01.2021 tarih ve 2021/03 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın iptaline, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir." https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912055

 GEDIK… Şirket "Dere Mah. Ordu Cad. Dış Kapı No : 3 İç Kapı No : 2 Bandırma / BALIKESİR " adresinde şube açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.

GSDHO… Şirket Yönetim Kurulumuz 24.02.2021 tarih 2021/04 no'lu kararı ile; Ana Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.000.000.000 (BirMilyar) TL'den 1.500.000.000 (BirMilyarBeşyüzmilyon) TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

GUBRF… Şirket uhdesinde bulunan 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatı kapsamında yapılmakta olan çalışmalar hakkında, muhtelif açıklamalar ile kamuoyu bilgilendirmeleri yapılmıştı. Bu süreçte maden yatırımları konusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulan ve Şirketin %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. bünyesinde, madencilik faaliyetlerinin gerektirdiği özel bilgi ve deneyime uygun yapılanma çalışmaları da devam etmektedir. Şirket 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara istinaden, bahsi geçen 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatının ve ruhsat kapsamı çalışmaların Şirketin %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir. Devir işlemi, bir defaya mahsus KDV hariç 36.000.000.-TL sabit ruhsat devir bedeli ve maden üretimi devam ettiği sürece yıllık bazda cirodan %3 oranında alınacak olan nispi ruhsat devir bedeli karşılığı olup, ilgili devir sözleşmesinin imzalanması konusunda İdareye yetki verilmiştir. Bahse konu yetki kapsamında 24.02.2021 tarihinde Maden Ruhsatı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından maden yatırımına yönelik teknik çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 HDFGS… Şirket 24.02.2021 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 07.10.2020 tarihinde Innovance Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Yazılım Geliştirme İnşaat ve Otomotiv Limited Şirketi'ne ("Şirket") girişim yatırımı yapılmasına ilişkin karar alınmış ve "Şirket"in hakim ortakları ile girişim sözleşmesi imzalanmıştı. Gelinen aşamada girişim sözleşmesinin Ön Şartı gereği Şirket'in tür değiştirerek limited şirketten anonim şirkete dönüşümünün Hakim Ortaklar tarafından yerine getirilmemesi ve 23.02.2021 tarihinde gönderdikleri fesih ihbarı nedeniyle Girişim Sözleşmesi'nin karşılıklı mutabakatla feshedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

IAZ, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş… İstanbul 11. İcra Dairesi'nin talimatı çerçevesinde bilirkişi yönetiminde 7860 numaralı hesaptan yapılan satışlar sonucu oluşan bakiye yine ilgili İcra Dairesi'nin talimatı çerçevesinde İcra Dairesi'nin hesabına gönderilmiştir

ICB, ICBCT… Banka Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihli toplantısında; Banka 2020 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 58.048.465,27 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde 2.902.423,26 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ve kalan 55.146.042,01 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin önerimizin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

INVEO… Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, 1. Yatırım Bankası çalışmaları kapsamında "Danışma Kurulu" nun kurulmasına, 2. Danışma Kurulu' nda görev yapmak üzere Onur Topaç, Demet Özdemir ve Bora Oruç' un yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

KARSN… 22 Şubat 2021 tarihinde Sayın İnan Kıraç'ın vekili Av. Mustafa Levent Göktaş tarafından, Şirket dolaylı pay sahipliğine ilişkin özel durum açıklaması yapılmıştır. Konuya ilişkin olarak hakim ortak Kıraça Holding tarafından yapılan bildirim ile, söz konusu dolaylı pay kazanımına neden olan pay devrinin Sayın İnan Kıraç'a vekaleten Av. Mustafa Levent Göktaş tarafından, Sayın İnan Kıraç hesabına gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

KARSN… Şirketi 14 Temmuz 2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesine Morgan Olson ile birlikte üretim için fiyat teklifi verildiği duyurulmuştu. İhale mercii tarafından yapılan bildirim ile ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ihalesinin başka bir ihale katılımcısında kaldığı öğrenilmiş olup, kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

KONTR… 26.11.2020 tarihli açıklamada; Şirket Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda, Özbekistan'da %100 bağlı ortaklık şeklinde Controlmatic Tashkent LLC unvanı ile yeni bir şirket kurulmasına ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması için şirket genel müdürü Osman Şahin Köşker'in yetkili kılınmasına, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü işlem, ilan ve duyuruların yapılmasına, karar verildiği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Söz konusu %100 bağlı ortaklık şeklindeki şirket "KONTROLMATIK TOSHKENT" unvanıyla Özbekistan yetkili kurumları tarafından tescil edilerek kurulmuştur.

KORDS… Naylon 66'nın ana hammaddesi olan ve tüm dünyadaki üretim yapan şirketlere ADN tedariğini sağlayan ABD'de yerleşik iki naylon 66 tedarikçisi zorlu geçen kış şartları nedeniyle belirsiz bir süre için mücbir sebep durumu ilan etmiş bulunmaktadır. Naylon 66 üretim zincirini ilk halkasından son halkasına kadar etkileyen bu durumun global anlamda tedarik zinciri sorunlarını tetikleyeceği öngörülmektedir. Dünyadaki tüm naylon 66 üreticilerinde olduğu gibi, Kordsa'nın da bu durumdan etkilenme ihtimali öngörülerek 24 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere naylon 66 ürün gamımıza yönelik olarak mücbir sebep ilanı gerekli görülmüştür. Yaşanan durumun süresi ve derinliği tedarikçilerimiz ile ilgili olup, finansal sonuçlarımız üzerindeki olası etkisi gelişmelere göre değerlendirilip, kamuoyu ile bilahare paylaşılacaktır. Bu dönemde müşterileri zor duruma sokmamak adına gerekli tüm önlemler alınmakta ve kısıtlara rağmen müşterilerimize tedarikimiz devam etmektedir.

MARKA… Şirket Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin mevcut piyasa koşullarında gelişimini, karlılığını ve bu alanda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Ankara ‘da faaliyet gösteren ILAMUR KONAĞI HUZUREVİ YAŞLI BAKIMEVİ İşletmeciliği Turizm Ticaret A.Ş.'nin satın alınması ile ilgili olarak görüşmelere ve şirket değerlemesi çalışmalarına başlanmıştır.

OSTIM… SPK' nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak süresi dolan Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi 31.12.2021 tarihine kadar yenilenmiştir.

PBT, PBTR… Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18/06/2020 tarih ve 36/765 sayılı karar ile onaylanan ihraç belgesi ve yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04/02/2021 tarih ve E29833736-105.02.02-1310 sayılı izin yazısı ile onaylanan tertip ihraç belgesi kapsamında; Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından 46.000.000.-TL nominal Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in nitelikli yatırımcılara ihracı, 24/02/2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

 RYGYO… Şirket 14/01/2021 tarih ve 613 sayılı kararı doğrultusunda; mevcut 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ve bu amaçla şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine ilişkin 14/01/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde; Kurul tarafından iletilen 04/02/2021 tarih ve E-12233903-340.08-1304 sayılı yazısı ile 6 ay içinde Şirket Genel Kurulu tarafından karara bağlanması koşulunda uygun görüldüğü Şirkete bildirilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/02/2021 tarih ve 1304 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333.maddesi hükmü gereğince, T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan 19/02/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061638749 sayılı yazısı ile gerekli izin alınmıştır.

SAFKR… 22.01.2021 tarihinde bağlı ortaklık Teksav Teknoloji A.Ş.'nin Pakistan Hava Kuvvetlerinin 8 adet hava alanı/helikopter pistinin aydınlatma malzemeleri ve bunların montajı ihalesine teklif verdiği açıklanmıştı. Pakistan Hava Kuvvetlerinin ilave bilgi talepleri olmuş, bilgi talepleri cevaplanmıştır. Değerlendirme süreci devam etmektedir.

SAMAT… Şirket Kayıtlı Sermaye Tavan süresinin uzatılması ve esas sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 14.01.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-240 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülmüş olup Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

SANFM… Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, süresi dolan Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesini yenilemiştir.

SASA… Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 312.188.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir. Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2021 tarihli toplantısında; -Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 31.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 296.894.367,43-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 6.754.367,43-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, -Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar esas alındığında ise; yasal kayıtlarda yer alan 388.853.661,28-TL. Net Dönem Karından 80.181.009,84-TL'lik geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 293.379.018,87-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 3.379.018,87-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılmasına, -Mevcut 830.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %34,93975 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına, bu hususun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

SEK, SKBNK… Yönetim Kurulu tarafından, Zehra Karaca Işık'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı kaydıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. SEYKM… Şirketin 24.02.2021 Tarihli 398 Sayılı Yönetim Kurulu Kararınca; 1) Şirket 2020 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklara %86,36 oranında 19.000.000 TL temettünün pay senedi olarak dağıtılmasına, 2) Kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.

TBORG… Şirket kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve bu doğrultuda ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin 22.01.2021 tarihli başvurumuz SPK tarafından 19.02.2021 tarihinde onaylanmış ve bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.

TSGYO… Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kâr Payı Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin olarak aldığı kararlar uyarınca, Şirket 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabilir herhangi bir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TSK, TSKB… Banka Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve 29833736-110.07.07-1470 sayılı yazısı kapsamında, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Rende, bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

TSK, TSKB… Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912504

TTKOM… Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca 24.02.2021 tarihinde aşağıdaki hususlarda karar almıştır: Şirket, 2020 faaliyet yılı kârı aşağıdaki şekilde oluşmuştur: 1.Şirket'in 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârı 3.177.873.000,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârı 862.181.952,78 TL'dir. 2.Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 3.177.873.000,00 TL, SPK'nın II19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınacaktır. 3.TTK'nın 519. maddesine göre Şirket'in genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek bulunmamaktadır. 4.Birinci kâr payı matrahı 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmiştir. (Bu tutar SPK düzenlemelerine göre 3.177.873.000,00 TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir kârına, yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.) 5.Yönetim Kurulu'nun 25.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı uyarınca kâr dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için Şirket bünyesinde bırakılan brüt 601.370.000,00 TL ile 2020 dönem kârının dağıtımına karar verilmesi halinde tutar, oran ve ödeme zamanının 2020 faaliyet yılına dair yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından belirlenmesi, kararlaştırılmıştır.

VERTU… Şirket %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. tarafından, yazılım sektöründe faaliyet gösteren Montag Yazılım Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. sermayesinin %50,1 oranında payı 10.000.000-TL bedelle satın alınmış olup, tescil işlemleri 24.02.2021 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.

YBTAS… Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Günther SMETANA'nın 24.02 2021 tarihli istifası dolayısıyla; alınan 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yerine kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un tasviplerine sunmak üzere Rachid SEFFAR seçilmiştir.

 

YKB, YKBNK… Banka Yönetim Kurulunun 24.02.2021 tarihli kararı ile; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler, Banka Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, Banka'nın BDDK Düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarındaki 5.079.517.809,78 TL tutarındaki net dönem karından 253.975.890,49 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.825.541.919,29 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından pay sahiplerimize; 422.352.564,20 TL birinci kar payı, 77.647.435,80 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 500.000.000,00 TL nakit kar payı ödenmesi, 7.764.743,58 TL genel kanuni yedek akçe ve 148.337.943,31 TL'nin gayrimenkul ve iştirak satış kazancından 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi çerçevesinde özel yedek ayrılması sonrasında kalan 4.169.439.232,40 TL'nin Banka'nın sektör içindeki büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin ekli 2020 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile 1 Nisan 2021 olarak belirlenen kâr dağıtım tarihi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

YKGYO… Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin mevut 40.000.000 TL çıkarılmış sermayesinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş'nin mülkiyetinde bulunan 10.404.000 adet (A) grubu imtiyazlı paylar ile 1.775.872 adet (B) grubu payların (toplam 12.179.872 TL nominal değerli paylar) Şirket Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş tarafından devralınmasına ilişkin 24.02.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı