Piyasadan haberler

AGESA… Şirketin 01.01.2022 - 31.07.2022 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 1.811.342.910 TL, hayat dışı 44.566.202 TL olmak üzere toplam 1.855.909.112 TL olarak gerçekleşmiştir.

TTKOM…’’24.02.2022 tarihli özel durum açıklamamız ile Grup şirketimiz TTG Finansal Teknolojiler A.Ş.'ye bağlı olarak tüketici finansman şirketi kurulmasına karar verildiği ve söz konusu tüketici finansman şirketi için 21.04.2022 tarihinde BDDK'dan kuruluş izni alındığı duyurulmuştu. TTG Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulunun aldığı karar ile 50 milyon 500 Bin TL sermaye ile şirketin kuruluş işlemlerine başlanmıştır.’’

GESAN…Şirket, Avrupa Birliği üyesi Letonya Cumhuriyeti'nde yerleşik 2 firma ile Riga Bölgesi yakınlarında ‘'Anahtar Teslim Arazi Güneş Enerjisi Santralleri Yapımı İşi'' için anlaşmaya varmıştır. 2 proje için yapılan anlaşma tutarları toplamı 7.768.300, -EURO' dur. (Yedimilyonyediyüzaltmışsekizbinüçyüz, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile anlaşma bedelleri toplamı 142.082.205, -TL'dir.)

BALAT…’’Birleşme Niyetiyle Görüşmelere Başlanması Hakkında: Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu; uzun vadeli stratejik planlama, sinerji yaratma, daha etkin ve verimli bir yönetim ve üretim modeline geçiş için üretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş. ile birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar vermiştir. Buna göre; 1) Balata üretim ve satış faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını temin amacıyla Şirketimizin, sermayesinin ve toplam oy haklarının %50,64'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Berka Balata A.Ş. ile, 6362 No'lu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No. 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Berka Balata A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Balatacılar Balatacılık A.Ş.'ne devrolması suretiyle halka açık şirket olan Balatacılar Balatacılık A.Ş. bünyesinde birleşilmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına, 2) Hukuki, teknik, vergisel, finansal ve sair değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen danışman kişi ve/veya kuruluşların seçimi ve makul şartlarda sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 3) Birleşme niyetiyle görüşmeler kapsamında öncelikle, a) Berka Balata A.Ş.'nin Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 14.796 m2'lik üretim alanı için (arsa ve üzerindeki 2 fabrika binası) oturma izni ve işletme ruhsatı alınması sonrasında güncel bir maddi duran varlık yeniden değerlemesi ve b) Sahip olunan markalar için değerleme yaptırılmasına, 4) Üretim alanı ve markalar için yaptırılacak değerlemeler sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere taslak bir birleşme çalışması yaptırılmasına, 5) Birleşme çalışmasının işleme taraf şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmuş 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda şimdiden gerekli tüm idari ve finansal hazırlıklara başlanmasına, 6) Birleşme çalışması neticesinde oluşacak değerlere göre, birleşme hususunun yeniden Yönetim Kurulu gündemine alınarak müzakere edilmesine, 7) Birleşme niyetiyle yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmaması ve zarara uğramaması ve ayrıca bilhassa sosyal medyada yapılması muhtemel spekülatif haberlerin/yorumların önüne geçilmesi ve bu sayede Şirket ve yatırımcı hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında bundan sonraki görüşmelerde içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.’’

MAGEN…’’T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") arasında YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri'nin ("Sözleşme") imzalandığı 1 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu. İmzaladığımız Sözleşmeler kapsamında Şirketimiz tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları önerilmiştir. İdare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 10.01.2022 tarihli yazısı ile, Aksaray-2 (10 MWe) ve Antalya-3 (10 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 31.05.2022 tarihli yazısı ile ve Batman-2 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 04.07.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. Kazanılmış olan diğer YEKA GES-3 bölgeleri olan Ankara-1 (20 MWe) ve Ankara-2 (20 MWe) için de İdare tarafından yapılan değerlendirmeler devam etmekte olup süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Önlisans başvuruları yapılan, Burdur-2 (15 MWe) ve Osmaniye-2 (15 MWe) YEKA GES-3 projeleri için "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu" Kurulu kararınca uygun bulunduğuna dair resmi yazı 15.08.2022 tarihinde şirketimize bildirilmiştir. Bu iki projeden toplam 30 MWe GES kapasitesine karşılık 45 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır.’’

AGESA… Şirketin 01.01.2022 - 31.07.2022 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 1.811.342.910 TL, hayat dışı 44.566.202 TL olmak üzere toplam 1.855.909.112 TL olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı