Piyasadan haberler

YBTAS… Genel Kurul Gündeminin dokuzuncu maddesi uyarınca Kar Payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

AVGYO… Yönetim Kurulu'nun 07.04.2021 Tarih ve 2021/14 Sayılı Kararı ile alınan 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51.761.474,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7.632.435,92TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 381.621,80TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51.379.852,20TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7.250.814,12TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

AVTUR… Yönetim Kurulunun 07.04.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı uyarınca, 2020 yılı faaliyetleri sonucu 2.533.122TL (VUK'a göre hesaplanan 929.767,23-TL) hesaplanan kardan yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında takip edilmesi ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

DAGI… Şirket, Sakarya Cadde 54 Avm ve Nişantaşı City's Avm adreslerinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayiler ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayımız 86 olmuştur.

INVEO… Yönetim Kurulu'muzun 08.06.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Bodrum Girişimcilik A.Ş 'ye 200.000,00 TL yatırım yapılarak %10 oranında iştirak edinilmesine karar verilmiş, iştirak ve pay sahipleri sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirket Genel Müdürü Onur Topaç' ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir Bodrum Girişimcilik A.Ş., girişim projelerinin değerlerini arttırmaya yönelik her türlü destek, mentorluk, yatırıma ve finansal kaynaklara erişim, global pazarlara erişim sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

ISMEN, IYM, PENTA… Konsorsiyum Lideri olarak görev alınan Penta paylarının ilk halka arzı kapsamında, bahse konu halka arza ilişkin İzahnamede de belirtildiği üzere, Penta paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurumumuz tarafından Penta paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir. Kurum bu görevi gereği Penta paylarına yönelik fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından 9 Haziran 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Duyurusu'nda belirtilen Kurumun %5,06 oranındaki Penta pay sahipliği, fiyat istikrarı işlemleri kapsamında yapılan bu pay alımları sonucu oluşmuştur. Kurumun gerçekleştirdiği fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere ilişkin özel durum açıklaması, mevzuat gereği fiyat istikrarı sürecinin sonunda Kurum tarafından KAP'ta ayrıca yapılacaktır.

 RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. ve iş ortaklıklarıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından deprem konutları kapsamında "İzmir İli Bayraklı İlçesi 6. Etap 444 Konut, 6 Adet Dükkan İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi" ihalesi 09.06.2021 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılmıştır. Şirket 189.865.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 2. en düşük teklifi vermiştir.

SARKY… Kastamonu ili Hanönü ilçesi sınırları içinde Şirkete ait 201200541 numaralı IV. Grup Arama Ruhsatımız ile ilgili, maden sahamızda arama ruhsat sürecinin devamı olarak planlanan işletme ruhsatı için MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) E-maden platformuna gerekli başvurular yapılmış olup, söz konusu başvurunun değerlendirme süreci devam etmektedir. İşletme ruhsatı başvurusu sürecin gereği olarak yapılmış olup, arama sürecinin tamamlandığı ve işletmeye geçileceği anlamına gelmemektedir.

TIRE… 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında, 64.144.573TL tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu, ve bu tutar işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, kâr payı dağıtımı yapılmaması" yönündeki önerisi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, katılanların birliği ile kabul edildi.

TURGG… Şirketin 09.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan dönem karından (5.407.503 TL, Yasal Kayıtlara göre -298.196,09 TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

VESTL… Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı uyarınca, payların tamamına sahip olunan 50.000 TL ödenmiş sermayeli Vest Batarya Sistemleri AŞ ("Vest Batarya")'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralmak suretiyle %100 bağlı ortaklık Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Kom") bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmesi işlemleri kapsamında, Vest Batarya'daki sahip olunan payların tamamı nominal değer üzerinden 09.06.2021 tarihi itibarıyla Vestel Kom'a devredilmiştir. Söz konusu birleşme ile sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır.

YBTAS… Genel Kurul Gündeminin dokuzuncu maddesi uyarınca Kar Payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

MAALT… 06.06.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen, Divan Talya Otelimizin ve Konferans Merkezi'nin bulunduğu Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 28435 ada 1 ve 2 parsellerdeki parselasyon neticesinde T.C Maliye Hazinesi adına tescil edilen alanların satın alınması ile ilgili olarak, Şirket tarafından taksitli ödeme seçeneği uygun bulunarak Milli Emlak Müdürlüğü ile sözleşme imzalanmıştır. Satış bedelinin %25'ine tekabül eden toplam 1.488.975,00 TL peşinat ile satış bedelinin %1'i oranındaki 59.559 TL döner sermaye bedeli ödenmiş olup, bakiye bedeller 2 yıl içerisinde 3 aylık vadelerde kanuni faizi ile birlikte taksitlerle ödenecektir. Ayrıca, mevcut oran üzerinden hesaplanan kanuni faizleri ile birlikte bakiye bedelleri karşılayan toplam 4.919.340 TL tutarında kati ve süresiz teminat mektubu Milli Emlak Müdürlüğü'ne verilecek olup, teminat mektubunun teslimi ile birlikte tapu devir işlemlerinin de 10 iş günü içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı